Avtalsvillkor - Skolor

1.  Parter

Dessa villkor  är upprättade av Acron Systems och gäller för de skolor som anslutit sig till tjänsten enkelmatte.se.

Kommunikation avseende dessa villkor sker via publicering på https://enkelmatte.se/ och vid behov via den e-postadress som den anslutna skolan har meddelat Acron Systems.

2. TJÄNST & BETALNING

Med Tjänsten avses den funktionalitet man erhåller genom att ansluta sig till enkelmatte.se via de registreringskoder som de anslutna skolorna har erhållit. Det innebär att lärare kan skapa egna konton och som lärare även ansluta sina elever till tjänsten. De lärare och elever som är anslutna till tjänsten får nyttja tjänsten från alla typer av enheter och på alla tider på dygnet under förutsättning att skolan har fullgjort de betalningsvillkor som har överenskommits. I vissa fall kan tjänsten under begränsad tid erbjudas gratis.

Tjänstens funktioner kan från tid till annan förändras genom uppdateringar som görs i syfte att förbättra funktionaliteten.
 

3. LICENS OCH RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter

Tjänsten ägs av Acron Systems och en ansluten skola äger inte rätt att distribuera tjänsten till  en annan skola eller andra användare utan tillstånd från Acron Systems.

Nyttjanderätt

Tjänsten upplåtes genom abonnemang läsårsvis. Betalning skall ske senast 1 månad efter överenskommen avtalsstart.

Användarinnehåll

Det innehåll som skapas i form av resultat på övningarna ägs av den anslutna skolan som kan välja att skriva ut det eller på annat sätt spara undan resultatet. Innehållet tillhandahålls via de funktioner som är etablerade i systemet som rapporter. De kan skrivas ut eller sparas via webbläsarens funktionalitet. Vill en skola få tillgång till materialet på annat sätt, kan det ske via särskild avgiftsbelagd beställning.

4. AVTALSTID - UPPSÄGNING

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare under förutsättning att skolan erlägger överenskommen abonnemangsavgift. Abonnemangsperioderna löper per läsår, HT-VT. Skolan och Acron Systems äger båda rätt att säga upp avtalet när som helst. Avtalet upphör då att gälla i samband med att innevarande abonnemangsperiod löper ut. 

Om skolan eller någon till skolan ansluten användare begår avtalsbrott eller på annat sätt missbrukar systemet äger Acron Systems rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Tillfällig avstängning av Tjänsten

Tjänsten kan komma att tillfälligt begränsas eller stängas av  i samband med att det genomförs underhåll på Tjänsten. 

Ingen ersättning

Om avtalet upphör av något av skälen ovan, upphör alla förplikelser för Acron Systems gentemot Skolan. Ingen återbetalning av inbetald avgift kommer att ske.

Uppsägning

Avtalet säges upp genom att skicka e-post till abonnemang@enkelmatte.se

5. ÅNGERRÄTT

När en skola ansluter sig kommer tjänsten att starta omgående. Skolan har sedan under 1 månad fri tillgång till tjänsten innan betalning behöver göras. Under den tiden kan Skolan ångra sig och inte fullfölja avtalet. När betalning skett har avtalet startat och gäller under det aktuella läsåret.

6. SUPPORT

Support på Tjänsten erhålls via  info@enkelmatte.se. eller kontaktlänken som finns på enkelmatte.se.

7. MEDDELANDEN

För att kunna kommunicera viktiga funktionsförändringar och även kunna göra viss uppföljning kommer enkelmatte.se att emellanåt skicka meddelanden till anslutna lärare. 

8. ANSVAR OCH TILLGÄNGLIGHET

Målsättningen är att tjänsten skall vara tillgänglig så nära 100% av tiden som möjligt. Driften av systemet sköts av  Oderland, som har en tillgänglighet på över 99,9%. Avbrott i tjänsten kan också ske i samband med uppdateringar. Även om tillfälliga avbrott i tjänsten sker är inte Acron Systems skyldig till någon form av ersättning..

GDPR

9. Vilka uppgifter samlas in?

För skolan
Systemet innehåller vissa adressuppgifter till skolan, inklusive en e-postadress till skolan

För lärare
När en lärare registrerar sig kommer deras e-postadress att registreras tillsammans med lärarens namn och skolans skolenhetskod

För eleven
Det är undervisande lärare eller annan person, registrerad på samma skola och elevgrupp, som registrerar elever. Registrerade uppgifter, utöver användarnamn, är förnamn, efternamn och grupp (kan vara fiktiva) samt skolans skolenhetskod. Användarnamnet skapas automatiskt som en kombination av 2 tecken från respektive skolnamn, förnamn och efternamn.

Produktion
Det som produceras av systemet är resultatet av de gjorda övningarna tillsammans med användarnamnet på den som gjorde övningen. Detta görs för att kunna ge uppföljningsrapporter till lärare och till eleven själv.

10. Hur används de insamlade personuppgifterna

De uppgifter som samlas in används enbart till att hantera de konton som är anslutna till systemet och skapa rapporter som visar resultaten på de gjorda övningarna.
 

11. Hur lagras de insamlade uppgifterna?

Vårt system driftas av Oderland. ett svenskt företag. Det är således Oderland som hanterar lagringen av de uppgifter som skickas in i systemet via kontoregistreringar eller producerade resultat av de gjorda övningarna.

Den tjänst vi avtalat med Oderland inkluderar också ett personuppgiftsbiträdesavtal som via oss defierar delar av de åtagande vi kan erbjuda er relaterade till Dataskyddsregleringen. 
 

12. Hur länge sparas personuppgifterna?

Så länge vi har ett avtal sparas de uppgifter som är relaterade till lärares och elevers konton, se avsnitt 9. Utöver det sparas uppgifterna ytterligare 1 år för att kunna göra uppföljningar. Skolan kan dock själva radera elevernas konton och resultat. De lärare eller annan personal som registrerat sitt konto via den registreringskod man erhållit kan radera elever i de grupper som man  angivit i sina inställningar. Via sina inställningar kan också läraren radera sitt eget konto. 

Spridning av personuppgifter till 3:e part

Acron Systems sprider inga personuppgifter till några andra företag eller organisationer förutom till Oderland som driftar systemet och behandlar systemet enligt de riktlinjer som framgår av personuppgiftsbiträdesavtal

Skolans rättigheter

Skolan har genom sina registrerade lärare eller annan registrerad personal full kontroll över sina personliga registrerade uppgifter och kan läsa, ändra eller radera sina uppgifter. Man har även full kontroll över elevernas uppgifter och kan när som helst avlägsna dem ur systemet. Ansvaret för riktigheten i dessa uppgifter äligger den som registrerat uppgifterna.

Registerutdrag
Skolan kan, om så önskas, få ett samlat registerutdrag innehållande uppgifter om de lärare och elever från skolan som finns lagrade i systemet. 

Dataportabilitet.
De lagrade uppgifterna som beskrivits ovan distribueras via en länk till systemet som kan skrivas ut eller sparas på annat sätt via funktionaliteten i webbläsaren. Om andra typer av format önskas kan det ske via beställning mot betalning.

Radering

Behörig personal (har registrerat konto via skolans registreringskod) på skolan har vid alla tillfällen möjlighet att radera alla delar av den lagrade informationen. Skolan kan också beställa detta utan kostnad från oss (Acron Systems).

Rätt till rättelse.

Eftersom en förutsättning till att använda systemet är att behöriga lärare har registrerat de aktuella uppgifterna för sig själv och sina elever och även vid varje tillfälle kan ändra dessa har skolan full kontroll över lärares och elevers uppgifter och kan då också vid varje tillfälle korrigera felaktiga personuppgifter. 

Utöver personuppgifter finns också uppgifter om skolan registrerade. Dessa uppgifter kommuniceras i samband med att tjänsten tas i bruk. Bland annat skall det finnas en e-postadress till skolan som används i samband med att dessa avtalsvillkor kommuniceras.

Avtalssignering

Dessa avtalsvillkor kommuniceras via e-post och konfirmeras när fakturan betalas.

KONTAKTA OSS

Du kontaktar oss via e-post info@enkelmatte.se